I MISTRZOSTWA POLSKI W MORSOWANIU

27 PAŹDZIERNIKA 2019 | PGE NARODOWY - SNOW EXPO

REGULAMIN ZAWODÓW

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem I Mistrzostw Polski w Morsowaniu (zwanymi dalej “mistrzostwami”) jest STOWARZYSZENIE “OSWAJAMY ŻYWIOŁY” z siedzibą w Kielcach, ul. Króla Bolesława Chrobrego 40 nr rej. 127 (link). 
 2. I Mistrzostwa Polski w Morsowaniu odbywają się odbywają się w ramach imprezy masowej, SNOW EXPO 2019.
 3. Organizator działać będzie w ramach mistrzostw poprzez wolontariat jego członków oraz innych wolontariuszy.

II. CEL

 1. I Mistrzostwa Polski w Morsowaniu mają charakter otwarty i popularyzatorski, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska „morsów” oraz upowszechnianiu tej formy aktywności fizycznej.
 2. Popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, w szczególności w postaci „morsowania”.
 3. Popularyzacja i upowszechnianie dbania o stan swojego zdrowia, wiedzy na temat możliwości ludzkiego organizmu, przekraczania granic swojego organizmu, odpowiedzialnego podchodzenia do uprawiania sportów (w tym „morsowania”), szanowania sił przyrody.
 4. Edukacja w zakresie sposobów uprawiania sportów zimowych, w szczególności „morsowania”.
 5. Edukacja w zakresie dbania o stan swojego zdrowia przy uprawianiu „morsowania”, a także o zabezpieczenie siebie i swoich towarzyszy przy tym sporcie.
 6. Wyłonienie Mistrza Morsowania w 2019 roku.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. I Mistrzostwa Polski w Morsowaniu odbędą się w dniu 27 października 2019 na terenie PGE NARODOWY podczas SNOW EXPO , Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa.
 2. Morsowanie rozpoczyna się o godzinie 9:00, a kończy o godzinie 16:00 i odbywa się wg kolejności ustanowionej przy rejestracji zawodnika.
 3. Zawodnicy w strefie startu powinni zgłosić się na 30 minut przed planowanym wejściem do wody.
 4. Przy rejestracji zawodnicy mają obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

IV. KONKURENCJE, ORGANIZACJA I KLASYFIKACJA

 1. Mistrzostwa zostaną rozegrane w 2 konkurencjach: indywidualnej i zespołowej.
 2. Nie ustanawia się odrębnych kategorii dla kobiet i mężczyzn.
 3. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący minimum 10 minut przebywania w wodzie w sposób ciągły, poniżej którego ani osoba, ani jej wynik nie zostaną zaklasyfikowane do oceny przez zespół sędziowski.
 4. Nad przebiegiem współzawodnictwa czuwać będzie zespół sędziowski, składający się z arbitrów personalnych i ratownika medycznego.
 5. Zawodnicy zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom arbitrów i ratownika. Arbitrzy oraz ratownik mają prawo każdorazowo przerwać morsowanie zawodnika, w przypadku pojawienia się symptomów zagrożenia zdrowia.
 6. Mistrzostwa Polski w morsowaniu indywidualnym wygrywa ten zawodnik, który w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 3 stopnie Celsjusza będzie przebywał najdłużej (bez żadnych przerw), zgodnie z zasadami morsowania określonymi w niniejszym regulaminie. Zawodnik ten otrzymuje tytuł MISTRZ POLSKI W MORSOWANIU. 2 zawodników z kolejnymi wynikami (czasami) otrzymuje tytuły I WICEMISTRZ POLSKI i II WICEMISTRZ POLSKI w MORSOWANIU.
 7. Do konkurencji morsowania zespołowego zakwalifikowani zostaną ci zawodnicy, którzy w ankiecie zgłoszeniowej określą swoją przynależność klubową. Jednocześnie zespół musi liczyć minimum 3 osoby. Do klasyfikacji zostaną wzięte pod uwagę czasy przebywania w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 3 stopnie Celsjusza. Czasy przebywania w wodzie trzech najlepszych zawodników reprezentujących dany Klub zostaną zsumowane. Reprezentacje klubów o najlepszych czasach otrzymają tytuły: MISTRZA, I WICEMISTRZA i II WICEMISTRZA POLSKI W MORSOWANIU ZESPOŁOWYM.
 8. Organizator zapewnia wyposażenie techniczne właściwe dla sportu „morsowania”, w szczególności odpowiedni basen, wodę o temperaturze nie wyższej niż 3 stopnie Celsjusza, saunę, balię z ciepłą wodą. Wyposażenie indywidualne każdy z zawodników zapewnia sobie we własnym zakresie.
 9. Każdy zawodnik biorący udział w Mistrzostwach otrzyma dyplom uczestnictwa oraz medal pamiątkowy.
 10. Wszyscy zawodnicy zostaną sklasyfikowani w klasyfikacji generalnej. Tabela klasyfikacji zostanie opublikowana na stronie https://oswajamy-zywioly.pl/i-mistrzostwa-polski-w-morsowaniu-2019. Opublikowanie klasyfikacji generalnej nastąpi nie później niż dnia 28 października 2019 r. i znajdować się będzie na stronie organizatora do odwołania. W publikacji klasyfikacji generalnej umieszczone zostaną takie dane, jak imię, nazwisko, wiek, miejscowość, nazwa klubu, uzyskany wynik.
 11. Zwycięzcy zostaną uhonorowani medalami Mistrzostw oraz przyznane zostaną im nagrody rzeczowe.
 12. Dyplomy, medale i nagrody rzeczowe ufundowane zostaną przez niektórych partnerów mistrzostw lub przez Organizatora na potrzeby I Mistrzostw Polski w Morsowaniu.
 13. Z wyników mistrzostw sporządzony zostanie protokół podpisany przez cały zespół sędziowski.

V. ZASADY MORSOWANIA

 1. Zawodnicy wchodzą do wody w stroju kąpielowym.
 2. Nie dopuszcza się posiadania pianek neoprenowych oraz wszelkich innych ocieplaczy (w tym zwykłych i neoprenowych butów).
 3. Dopuszcza się posiadanie czapki lub/i rękawiczek.
 4. Zawodnik wchodzący do specjalnie przygotowanego basenu z wodą o temperaturze nie wyższej niż 3 stopnie Celsjusza, zanurza w nim ciało powyżej linii znajdującej się na wysokości ok. 10 cm poniżej brody zawodnika (linia ta zostanie oznaczona na ciele zawodnika).
 5. Wynurzenie ciała ponad linię oznaczoną na ciele oznacza zakończenie morsowania zawodnika.
 6. Dłonie zawodnika mogą znajdować się zarówno pod jak i nad taflą wody.

VI. WYPOSAŻENIE

 1. Każdy zawodnik powinien posiadać ze sobą ręcznik, szlafrok, ciepłą odzież na zmianę, ewentualnie karimatę i śpiwór (do ogrzania się po zawodach).
 2. Organizator dopuszcza możliwość posiadania przez zawodnika osoby do pomocy (asystenta) podczas procesu suszenia się, ubrania i ogrzania się po zakończonym morsowaniu.
 3. Zapewnienie wyposażenia zawodnika spoczywa na nim samym i na jego koszt. W przypadku zgłoszenia się na zawody bez właściwego wyposażenia oznacza automatyczną eliminację z mistrzostw.

VII. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA

 1. Uczestnikami I Mistrzostw Polski w Morsowaniu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, które posiadają ważny dokument tożsamości (lub inny dokument potwierdzający pełnoletność), zwani zawodnikami.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego dostępnego na stronie https://oswajamy-zywioly.pl/i-mistrzostwa-polski-w-morsowaniu-2019 oraz uiszczenie opłaty składkowej w wysokości 40 PLN (czterdzieści złotych) za każdego zawodnika, na konto organizatora nr: 50 8493 0004 0040 0471 3959 0001, w tytule zamieszczając imię i nazwisko zawodnika. Opłata powinna zostać uiszczona do dnia 18 października 2019 r.
 3. Opłata określona w ust. 2 nie podlega zwrotowi.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego związane jest z oświadczeniem zawodnika o pełnej świadomości swojego stanu zdrowia, brakiem przeciwwskazań do morsowania oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenie i zapisy internetowe można składać do dnia 23 października 2019 roku.
 6. Liczba miejsc na mistrzostwa jest ograniczona i wynosi 100 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń (zasada kto pierwszy, ten lepszy). Prowadzona może być lista rezerwowa, która jednak nie daje gwarancji możliwości uczestniczenia w mistrzostwach w przypadku, gdy lista główna nie ulegnie zmianie lub zmiana ta nie będzie na tyle znacząca, aby osoba z listy rezerwowej mogła zostać dopuszczona do mistrzostw. Co do listy rezerwowej także obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 7. Potwierdzenie udziału w mistrzostwach nastąpi drogą mailową na podany w formularzu adres poczty elektronicznej, w terminie do 3 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia przez zawodnika.
 8. Opłata, o której mowa w ust.1, nie stanowi przychodu Organizatora, a jej celem jest pokrycie kosztów przygotowania mistrzostw, w szczególności pokrycie opłat elektrycznych, przygotowania basenu, wody i jej schłodzenie do właściwej temperatury, zabezpieczenie techniczne imprezy.

VIII. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

 1. W skład zespołu sędziowskiego wchodzić będzie minimum trzech arbitrów personalnych i co najmniej jeden ratownik medyczny.
 2. Arbitrzy personalni wybrani zostaną przez Stowarzyszenie „Oswajamy Żywioły”.
 3. Ratownik medyczny należący do zespołu sędziowskiego wyłoniony zostanie przez Medyk Rescue Team.
 4. Zawodnicy zgłaszając swój udział w mistrzostwach akceptują osoby wchodzące w skład zespołu sędziowskiego bez sprzeciwu.
 5. Decyzja zespołu sędziowskiego lub poszczególnych jego członków dotycząca dopuszczenia lub wyeliminowania z mistrzostw jest nieodwołalna.
 6. Decyzja zespołu sędziowskiego dotycząca wyników mistrzostw jest ostateczna.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w ramach organizacji i przeprowadzania I Mistrzostw Polski w Morsowaniu następuje zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) oraz Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Oswajamy Żywioły” z siedzibą w Kielcach, ul. B. Chrobrego 40, 25-607.
 3. Z Administratorem skontaktować się można drogą elektroniczną e-mail: mistrzostwa@oswajamy-zywioly.pl, telefonicznie na numer tel. 505 012 287 ub osobiście pod adresem siedziby Organizatora.
 4. Dane osobowe zawodników i zespołu sędziowskiego przetwarzane są w celu przygotowania i przeprowadzenia I Mistrzostw Polski w Morsowaniu, w szczególności przetwarzania zgłoszeń zawodników i zamieszczonych w nich danych, rejestracji zawodników, przeprowadzenia mistrzostw, wyłonienia zwycięzców, wręczenia im nagród i dyplomów, opublikowania ich wizerunków, danych (głównie imię, nazwisko, wiek, miejscowość, uzyskany wynik), ich aktualizacji, opublikowania wizerunków wszystkich zawodników i członków Organizatora, wolontariuszy pomagających przy przygotowaniu i przeprowadzeniu mistrzostw, partnerów i sponsorów.
 5. Zawodnicy zgłaszając swój udział w mistrzostwach wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
 6. Osoby wchodzące w skład zespołu sędziowskiego przyjmując funkcję wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych dla celów niezbędnych dla pełnienia przez nich funkcji arbitrów czy ratownika medycznego w zespole, wręczenia nagród, opublikowania wewnętrznego i zewnętrznego (w tym w mediach, portalach społecznościowych, na stronie Organizatora).
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji celów mistrzostw, nie dłużej niż 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym mistrzostwa mają miejsce.
 8. Zawodnicy i inni uczestnicy mistrzostw mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, uczestnik mistrzostw ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Uczestnik mistrzostw ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 11. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych powyżej i w celu określonym powyżej spowoduje automatyczną eliminację z udziału w mistrzostwach.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.oswajamy-zywioly.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga każdorazowo Organizator.

KONTAKT

Z NAMI
KOORDYNATOR PROJEKTU:

RZECZNIK PRASOWY:

PARTNERZY

WSPIERAJĄ NAS:

TOP